Algemene Voorwaarden

Kerstboom zonder gedoe? Zo geregeld.
Santa's Delivery - Echte kerstboom bestellen

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 2

Artikel 2. Identiteit van Santa’s Office 2

Artikel 3. Algemene bepalingen 2

Artikel 4. Het aanbod 3

Artikel 5. De Overeenkomst 3

Artikel 6. Herroepingsrecht / Retournering 3

Artikel 7. Verlenging herroepingsrecht voor Producten bij niet informeren herroepingsrecht 4

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht 4

Artikel 9. Ontbinding, opzegging & annulering 4

Artikel 10. Aansprakelijkheid 4

Artikel 11. Overmacht 5

Artikel 12. Garantie 6

Artikel 13. Honorarium/Prijzen 6

Artikel 14. Betaling en facturering 6

Artikel 15. Levering 7

Artikel 16. Verhuur 7

Artikel 17. Klachten 8

Artikel 18. Overdracht 9

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud 9

Artikel 20. Meerwerk 9

Artikel 21. Geheimhouding 10

Artikel 22. Medewerkersbeding 10

Artikel 23. Toepasselijk recht 10

Artikel 24. Survival 10

Artikel 25. Wijziging of aanvulling 10

1

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Santa’s Office: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;

2. Wederpartij: de klant waarmee Santa’s Office een Overeenkomst heeft gesloten;

3. Overeenkomst: iedere wilsovereenstemming tussen Santa’s Office en Wederpartij;

4. Schriftelijk(e): per e-mail, per bericht via elektronisch device, per post;

5. Derde(n): personen die geen partij bij de Overeenkomst zijn;

6. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of

bedrijf;

7. Product: de kerstattributen welke Santa’s Office aan Wederpartij levert. Dit kan bestaan uit zowel kerstbomen, als kerstdecoratie en aanverwante Producten en diensten;

8. Verhuurde: de kerstattributen welke Santa’s Office aan Wederpartij verhuurt voor bepaalde of onbepaalde tijd. Deze huur is nader Schriftelijk overeengekomen;

9. Serviceproducten: Producten ten behoeve van de verkoop van kerstbomen.

Artikel 2. Identiteit van Santa’s Office

Naam: Santa’s Office B.V. (Handelend onder Santa’s Nordmann, Santa’s Webshop, Santa’s TakeAway, Santa’s Delivery, Santa’s Drive-In, Santa’s Giftshop, Santa’s Helpers, Santa’s Trees en Kerstbomenverkopers.nl.

Adres: Aalsterveld 70

Postcode en vestigingsplaats: 6641 SE, Beuningen

KvK nummer: 80605087

Artikel 3. Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Santa’s Office en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Santa’s Office en Wederpartij.

2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

6. Santa’s Office kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden betreffende Serviceproducten immer het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

7. Santa’s Office is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

Artikel 4. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Santa’s Office niet.

Artikel 5. De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Santa’s Office behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Santa’s Office weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgovereenkomsten.

4. indien Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij uitgesloten,

5. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Santa’s Office onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

6. Indien de Overeenkomst een eenmalige prestatie inhoudt, eindigt de Overeenkomst op het moment dat de prestatie is uitgevoerd.

7. Indien de Overeenkomst een zogeheten duurovereenkomst betreft, is de afnameverplichting in over perioden gespreid.

Artikel 6. Herroepingsrecht / Retournering

1. Een Consument kan een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken. Deze termijn vangt aan na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen Derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

2. Het herroepingsrecht van de Consument is in de volgende gevallen uitgesloten:

a. Indien de aangeboden Producten van Santa’s Office specifiek op maat worden gemaakt of volgens de instructies/wensen van de Consument, zijn die Producten uitsluitend bedoeld voor die individuele koper.

b. Indien de geleverde Producten een beperkte houdbaarheid hebben. Dit is het geval bij kerstbomen die niet met kluit worden geleverd. Deze Producten zijn immers niet meer levend te houden en hebben daarmee een beperkte houdbaarheid.

3. Als een Consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht dan moet Consument zorg dragen voor het retourneren van het Product.

4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien Wederpartij geen Consument is.

Artikel 7. Verlenging herroepingsrecht voor Producten bij niet informeren herroepingsrecht

1. Indien Santa’s Office de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet aan Consument heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke.

2. Indien Santa’s Office de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan Wederpartij heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de Wederpartij die informatie heeft ontvangen.

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht

1. Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Santa’s Office verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.

3. Tot aan het moment van terugzending heeft Wederpartij een zorgplicht over de Producten alsof deze niet worden teruggezonden. Hiermee wordt onder andere gedoeld op het geheel in leven houden, water geven en met zorg behandelen van de geleverde Producten.

4. Wederpartij is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten indien deze waardevermindering het gevolg is van hoe Wederpartij met het Product is omgegaan.

5. Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.

Artikel 9. Ontbinding, opzegging & annulering

1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Santa’s Office het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

2. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Santa’s Office recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen en kosten.

3. Indien Wederpartij een aanbetaling heeft gedaan wordt deze aanbetaling niet terugbetaald wanneer de Overeenkomst wordt geannuleerd of ontbonden. Tenzij anders overeengekomen.

4. Indien een duurovereenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, is deze Overeenkomst enkel tussentijds opzegbaar door Santa’s Office. Tenzij partijen onderling anders overeenkomen.

5. Opzegging van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd door Wederpartij geschiedt Schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 12 (twaalf) maanden. Santa’s Office kan per direct opzeggen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

In geval Wederpartij een Consument is:

1. De totale aansprakelijkheid van Santa’s Office is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Santa’s Office uit te keren bedrag.

2. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Santa’s Office voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Santa’s Office. In geval Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:

3. Santa’s Office is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Santa’s Office voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Santa’s Office.

4. Indien Santa’s Office toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Santa’s Office beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).

5. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Santa’s Office uitkeert.

6. Onder directe schade wordt verstaan:

a. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Santa’s Office aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;

b. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

c. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

7. Wederpartij vrijwaart Santa’s Office voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

8. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 12 (twaalf) maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Santa’s Office meldt.

Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Santa’s Office vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

10. Santa’s Office is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.

11. Santa’s Office is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Santa’s Office is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 11. Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Santa’s Office in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Santa’s Office kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Santa’s Office onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Santa’s Office kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, natuur- & weersomstandigheden, arbeidsongeschiktheid van cruciale personen binnen Santa’s Office, materiële schade aan hulpmiddelen.

2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Santa’s Office niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang Santa’s Office niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Santa’s Office is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Santa’s Office als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 12. Garantie

1. Santa’s Office staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. De garantie geldt niet indien:

a. Wederpartij de geleverde Producten zelf bewerkt of door Derden heeft laten bewerken;

b. De geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Santa’s Office en/of op de verpakking behandeld zijn;

c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

3. Indien een Product niet voldoende is voorgeboord heeft de klant recht op een restitutie van € 0,25.

Artikel 13. Honorarium/Prijzen

1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen of aangegeven.

2. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Santa’s Office behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Santa’s Office in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Santa’s Office niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een Overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.

4. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige

Overeenkomsten.

Artikel 14. Betaling en facturering

1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen uiterlijk 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Santa’s Office te melden.

3. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Santa’s Office gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Een Consument wordt een termijn van 14 (veertien) dagen gegund. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Santa’s Office gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Santa’s Office op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Santa’s Office direct opeisbaar.

5. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Levering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Santa’s Office kenbaar heeft gemaakt.

2. Indien Santa’s Office de bestelde Producten niet kan leveren op de afgesproken tijd en locatie, zullen voor de volgende verzendingen de gemaakte verzendkosten in rekening worden gebracht.

3. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Santa’s Office zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Santa’s Office.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Santa’s Office tot het moment van bezorging bij de Wederpartij of bij een vooraf aangewezen en aan Santa’s Office bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

6. Wederpartij is ervoor verantwoordelijk dat de plaats van levering toegankelijk is voor de leveranties van het door Wederpartij bestelde. Inhoudende dat de plaats van levering toegankelijk dient te zijn voor bestelwagens en/of vrachtwagens indien Wederpartij naar redelijkheid kan verwachten dat een vrachtwagen noodzakelijk is voor de betreffende leverantie.

7. Eventuele over- en onderlevering van 2% in het aantal Producten is geoorloofd en zal naar rato worden verrekend per factuur.

8. Een marge van 10% in de hoogte van een kerstboom als Product is geoorloofd.

Artikel 16. Verhuur

1. De huur van het Verhuurde wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode.

Het Verhuurde dient in zijn geheel en in goede staat te worden ingeleverd, op een door Santa’s Office opgegeven locatie.

2. Wanneer het Verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt terug geleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd.

3. Indien het Verhuurde door enige oorzaak niet op de overeengekomen datum van aflevering door Wederpartij wordt afgehaald, dan wel Santa’s Office niet in staat is gesteld het Verhuurde tijdig af te leveren, voor zover Santa’s Office het transport op zich heeft genomen, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd. Terwijl het Verhuurde voor rekening en risico van Wederpartij ter beschikking wordt gehouden.

4. Indien Wederpartij niet onverwijld na sommaties het Verhuurde afhaalt, is de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd.

5. Vanaf de aanvang van de huurperiode wordt het Verhuurde bij Santa’s Office opslag of het magazijn beschikbaar gesteld. Wederpartij heeft het recht het Verhuurde voor afname of verzending te (doen) keuren. Indien Wederpartij van dit recht geen gebruik maakt, wordt het Verhuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd.

6. Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering van het Verhuurde.

7. Gedurende de huurperiode is Wederpartij gehouden het Verhuurde naar aard en bestemming als een goed Wederpartij te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging. Bij verhuur van planten en bepaalde door Santa’s Office aan te wijzen materialen is Wederpartij nadrukkelijk gehouden zich te houden aan de gebruiksvoorschriften van Santa’s Office, in het bijzonder wat betreft de (omgevings-) temperatuur waarin het Verhuurde wordt geplaatst. Mankementen dienen terstond schriftelijk aan Santa’s Office te worden gemeld.

8. Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens Santa’s Office uitgevoerd. Wederpartij mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Santa’s Office zelf eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, waarbij alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.

9. Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van Santa’s Office. Alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van Wederpartij.

10. Gedurende de huurperiode is Santa’s Office te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het Verhuurde te controleren. Wederpartij dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Verhuurde te verlenen.

11. Zonder toestemming van Santa’s Office is het niet toegestaan het Verhuurde aan enige Derde in gebruik te geven, te verkopen of onder te verhuren, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan Derden over te dragen.

12. Na afloop van de huurperiode is Wederpartij verplicht het Verhuurde tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet in te leveren bij de opslagruimte of het magazijn van Santa’s Office c.q. op het overeengekomen retouradres, alwaar Wederpartij als bewijs van inlevering een bon zal ontvangen.

13. Indien Wederpartij zich niet houdt aan de inlever-verplichting, zal Wederpartij aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, inkomstenderving van Santa’s Office daaronder begrepen. Wederpartij is onder dezelfde voorwaarden verplicht alle bij het Verhuurde behorende bescheiden en accessoires op het tijdstip van inlevering aan Santa’s Office te overhandigen.

14. Indien Wederpartij het Verhuurde niet op de overeengekomen datum terug levert, heeft Santa’s Office het recht om zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de Overeenkomst te ontbinden en het Verhuurde, waar deze zich ook bevindt, onverwijld weer tot zich te (doen) nemen, onverminderd het recht van Santa’s Office de hierdoor ontstane schade bij Wederpartij in rekening te brengen. Indien deze situatie zich voordoet, zal Santa’s Office het Verhuurde terstond controleren op eventuele beschadigingen en gebreken. Santa’s Office zal Wederpartij per omgaande haar bevindingen betreffende de toestand van het Verhuurde kenbaar maken en hem in de gelegenheid stellen het Verhuurde te inspecteren.

15. Tijdens de huurperiode is het Verhuurde uitsluitend en geheel voor risico van Wederpartij.

Artikel 17. Klachten

1. Wederpartij kan op een gebrek in de uitvoering van de Overeenkomst geen beroep meer doen indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt, of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Santa’s Office terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.

2. De Wederpartij dient Santa’s Office in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

3. Indien een klacht niet binnen de in lid 1 vermelde termijnen aan Santa’s Office is gemeld, wordt het Product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.

4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, indien de Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 18. Overdracht

1. Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen enkel door Santa’s Office worden overgedragen. Wederpartij behoefte Schriftelijke toestemming van Santa’s Office om rechten uit deze Overeenkomst over te dragen. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van het geleverde gaat pas op Wederpartij over wanneer al het door Wederpartij aan Santa’s Office uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, volledig is voldaan.

2. Santa’s Office zal in het geval van uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het Product. Wederpartij zal aan Santa’s Office alle medewerking verlenen teneinde Santa’s Office in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het Product.

3. De eigendom van alle door Santa’s Office aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij Santa’s Office zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten verplichtingen uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Wederpartij de vorderingen van Santa’s Office wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

4. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.

5. Indien Wederpartij het eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door natrekking of vermenging heeft verkregen en Wederpartij de vorderingen als bedoeld in lid 1 nog niet heeft voldaan, is Wederpartij op verzoek van Santa’s Office verplicht om de geleverde zaken weer terug in eigendom over te dragen aan Santa’s Office. Als daarvoor de vestiging van een recht van opstal als bedoeld in art. 5:101 BW vereist is, is Wederpartij verplicht daaraan mee te werken.

6. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Santa’s Office zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 20. Meerwerk

1. Indien Santa’s Office op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Santa’s Office. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Santa’s Office Wederpartij altijd tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 21. Geheimhouding

1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de Overeenkomst van Santa’s Office heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de Santa’s Office is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien de Wederpartij de geheimhoudingsplicht zoals genoemd in lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Santa’s Office een direct opeisbare boete van 2.000,- (tweeduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Santa’s Office, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22. Medewerkersbeding

1. Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals 1 (één) jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

2. Santa’s Office zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen.

Artikel 23. Toepasselijk recht

1. Op Overeenkomsten tussen Santa’s Office en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en Santa’s Office zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Santa’s Office gevestigd is.

Artikel 24. Survival

1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 25. Wijziging of aanvulling

1. Santa’s Office is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Santa’s Office Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.

2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.

3. Indien de wijziging Santa’s Office de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft Wederpartij die handelt als Consument het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.